Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Biblický apoštolát

Ludmila Černochová

Každý den v tomto týdnu jsme společně pročítali texty Božího slova patřící k nedělní bohoslužbě. Připomeňme si stručně, že v 1. čtení uslyšíme Šalomounovu prosbu, aby Hospodina směly poznat všechny národy země. Jako odpověď žalmu zazní věta: „Jděte
do celého světa a hlásejte evangelium.“
(Mk 16,15). Ve 2. čtení z Listu svatého apoštola Pavla Galaťanům přečte lektor Pavlovo napomenutí, aby evangelium, které křesťané šíří, nebylo pozměňováno a překrucováno, ale aby bylo hlásáno tak, jak je Pavel zvěstoval. Biblické úryvky budou vrcholit v evangeliu. V něm se budeme moci zaposlouchat do příběhu o setníkovi, který Ježíše prosí za svého umírajícího služebníka. Prosí ho jako ten, který již evangelium přijal, uvěřil a nyní koná skutek víry.

Tyto části z Písma, jež zazní v bohoslužbě slova, propojuje jediné, a to poznání Boha skrze hlásání Božího slova . Jinými slovy můžeme říci, že jde o biblický apoštolát. A právě
o něm jsme připravili náš dnešní pořad.

Nejprve si připomeneme, že slova apoštol, apoštolát, apoštolský nebo též apoštolář mají velmi mnoho společného. Všechna totiž pocházejí z řeckého slovesa apostellein, v němž slyšíme jazykovou souvislost. Zmíněné řecké sloveso překládáme jako „poslat“, „vyslat“, „rozeslat“ či „odeslat“. Z něj odvozené podstatné jméno apostolos, potom znamená „poslaný“. Jeho latinskou variantou je pak apostolus. Apoštolát tedy překládáme jako „poslání“ nebo „vyslání“.

Pokud pročítáme evangelia, nacházíme v nich zprávu o tom, že si Ježíš ze širšího okruhu svých následovníků vybral skupinu 12 mužů, kteří, jak píše evangelista Marek, měli „být s ním“ (sr. Mk 3,14). Na jiných místech Bible čteme i o dalších apoštolech, jakými byli sv. Pavel, Barnabáš nebo Jakub, bratr Páně a jiní. Prvořadou funkcí apoštolů bylo zvěstovat Krista, přičemž jejich svědectví vycházelo z let, kdy ho při jeho veřejném životě důvěrně poznali. Tito apoštolové byli později svědky i jeho zmrtvýchvstání, a to je uschopnilo svědčit o jeho osobě. Ježíš sám je pověřuje úkolem být jeho svědky celému světu za pomoci Ducha svatého (Sk 1,8).Před tím, než vystoupil na nebesa, jim uložil úkol: „Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
(Mk 16,15; sr. Mt 28,19-20).

Toto evangelium, které již dříve přislíbili proroci a které Ježíš sám vyhlásil, zvěstovaly dvě skupiny apoštolů. První z nich jsou ti, jež předávali to, co přijali z Kristových úst,
ze setkávání s ním, z jeho skutků nebo z vnuknutí Ducha svatého. Druhou část tvoří apoštolové a učedníci apoštolů, kteří z vnuknutí téhož Ducha svatého zaznamenali poselství
o spáse písemně. A tak má být celé Písmo svaté, tj. Boží řeč písemně jednou provždy napsaná z vnuknutí Ducha svatého, předáváno jako Boží slovo svěřené apoštolům. Věříme,
že jednotlivé knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou v nich chtěl mít Bůh zaznamenánu pro naši spásu.

Církev má Boží Písmo v úctě a děti do ní patřící živí Božím slovem. Záleží jí na tom, aby se dostalo k lidem nejrůznějších národů. O to se stará biblický apoštolát. Jeho cílem
je seznamovat s Biblí jako Božím slovem obsahujícím radostnou zvěst o spáse, kterou nabízí Bůh. Na prvním místě tedy podporuje překládání Bible do nejrůznějších jazyků a šíření těchto překladů. Dále podněcuje a podporuje četné iniciativy jako je vytváření biblických skupin, konferencí o Bibli, biblických týdnů, vydávání knih, časopisů a jiných pomůcek.

Jistě není od věci, když v tuto chvíli připomeneme, že i v naší republice existuje taková organizace, přesněji institut, který se na biblický apoštolát specializuje. Nese název České katolické biblické dílo a sídlí v Dolanech u Olomouce. Tento institut usiluje o šíření Písma svatého všem lidem, dále o správné porozumění Písmu svatému a o podporu vědecké práce v biblických oborech. Působí v celé České republice, v každé diecézi má svého zástupce.

Byl zřízen Českou biskupskou konferencí v roce 1993. Protože patří ke vzdělávacím zařízením, může nás obohatit některou ze svých aktivit – v duchu svého zaměření: zprostředkovávat porozumění biblickému textu. K činnosti patří přednášky na biblická témata, badatelská činnost v oboru biblistika, konzultace, výstavy, uvedení do praktické práce s Biblí, kurzy vytváření biblických postaviček a práce s nimi, duchovní obnovy ve formě praktické práce s Biblí, školení pro animátory skupin či jiné biblické hodiny pro nejrůznější věkové kategorie, v neposlední řadě také příprava textů k pořadu Bible v liturgii, který právě posloucháte. Z vydavatelské činnosti připomeňme nedávno vydanou knihu autorky Anneliese Hechtové „Kreativní přístupy k Bibli“. Z katechetických pomůcek pro děti je to pak řada biblických mapek. Na webových stránkách této organizace jsou pro zájemce připraveny náměty k práci s biblickým textem a další pomůcky.

České katolické biblické dílo tvoří mezinárodní společenství s dalšími více než třemi sty institucemi na celém světě. Všechny tyto národní katolické biblické instituty sdružuje Katolická biblická federace, jejíž hlavní sídlo je v německém Stuttgartu. Cílem Federace
je pěstovat a podporovat práci katolických organizací se zaměřením na biblicko-pastorační službu, aby bylo „Boží slovo dostupné všem“ (DV 6). Na mezinárodní úrovni tak umožňuje sdílení v badatelské, pastorační i ekumenické oblasti.

Také hromadné sdělovací prostředky – tisk, rozhlas, televize nebo internet mohou napomoci k šíření Božího slova a k rozšiřování znalostí o Bibli. Dokument Papežské biblické komise „Výklad Bible v církvi“ však upozorňuje, že je třeba zvláštní průpravy, aby nedošlo k politováníhodným improvizacím nebo pochybným teatrálním efektům. Text Bible je vždy třeba předkládat s úctou, kterou si zasluhuje.V tuto chvíli stojí za zmínku, že pořad Bible v liturgii, jehož vysílání právě posloucháte, vám zprostředkovává Radio Proglas, které k šíření Božího slova i rozšiřování biblických znalostí svých posluchačů napomáhá.

Významný přínos představují i církevní sdružení a hnutí, která se zaměřují na četbu Bible v souvislosti s vírou. Mnohé z nich se setkávají nad Biblí a vytyčují si přitom trojí cíl: poznat Bibli, budovat společenství a sloužit lidem.

Možná patříme mezi ty, kteří Bibli vlastní, čtou si v ní, ne všemu však rozumí a rádi by se dověděli více. Těm pak můžeme doporučit komentáře k Bibli. Pro všechny knihy Nového zákona je to řada „Malý Stuttgartský komentář“ z Karmelitánského nakladatelství. Ve stejném nakladatelství začaly vycházet komentáře „Sacra pagina“. Ke Starému zákonu
je možné si obstarat „Výklady ke Starému zákonu“. Prvních pět knih Starého zákona pod názvem „Pentateuch“ vydalo i s obsáhlým poznámkovým aparátem také Karmelitánské nakladatelství. Nemůžeme vynechat ani tzv. Jeruzalémskou bibli, o jejíž postupné vydávání pečuje nakladatelství Krystal. Jistě pak o Bibli existuje mnoho knih, také slovníků.

Je možné, že bychom někoho z dospělých Biblí rádi obdarovali, aby měl svou vlastní. Nejrozšířenější je Český ekumenický překlad. Mnohé by jistě potěšil před chvílí zmíněný Pentateuch tj. 5 knih Mojžíšových, který u nás nedávno vyšel v katolickém překladu.

Třeba bychom rádi Bibli koupili svým dětem nebo vnoučatům. Bible pro děti mladší, starší nebo pro mládež jsou dnes dostání v různých velikostech, cenách i kvalitě. Také je k dostání Bible s překladem textu používaného při liturgii. Při výběru takové knihy pamatujme na to, že děti se učí pomocí obrázků. A tak můžeme při našem výběru posoudit, zda obrázky souhlasí s tím, jaké poselství tato kniha knih přináší a jak je výtvarně zpracovaná.

Můžeme mít v příbuzenstvu někoho, komu slábne zrak a běžnou velikost písma již nepřečte. Právě pro ně postupně vydává Česká biblická společnost ekumenický překlad Bible ve velkém písmu. Pro ty, kteří očima číst nemohou, existuje Bible v Brailově písmu a tak i oni mohou číst. A pokud ani takto číst nemohou, a přesto by slovo Boží rádi slyšeli, třeba k nim přijde „anděl“ v podobě jejich blízkých nebo přátel a jejich přání jim splní. Existují též audionahrávky biblických knih.

Mohlo se stát, že jsme toto vysílání docela náhodně naladili při jízdě autem, na své noční službě, ve vězení, v nemocnici, nebo jen proto, že ještě nechceme nebo nemůžeme spát. A tak se trochu divíme. O Bibli jsme kdysi slyšeli, ale co v ní je, to dohromady nevíme.
A přitom jakýsi plamínek poznat tuto knihu v nás hoří. Vám po těchto vlnách posíláme zprávu, že i vy můžete Bibli číst a nemáte-li ji doma, můžete si při výběru zvolit třeba i to, jestli se vám bude lépe číst text řazený v jednom nebo ve dvou sloupcích.

Závěrem shrňme, že Bible, v překladu „soubor knih“, „písma“ nebo též „knihovna“, nebyla sepsána během několika dní či měsíců, ale její jednotlivé knihy, kterých je v katolickém prostředí celkem 72, vznikaly po dobu více než tisíce let. Není zajisté od věci, když připomeneme, že biblická mluva má v mnohém odlišný ráz od našeho způsobu vyjadřování, neboť lidskými autory těchto knih byli orientálci. A způsob jejich vyjadřování
je květnatý, rád používá obrazy ze života přírody, protože od malička vyrůstali ve spojení s přírodou.

Také literární druhy nemůžeme přehlédnout, jsou rozmanité.V Bibli můžeme najít pověsti, bajky, dějepis, rozsáhlé rodokmeny, zákoníky, výnosy vladařů, žaloby na Boha, milostnou lyriku, sbírky lidové moudrosti, kázání, liturgické chvalozpěvy, dopisy aj.žánry v době jejího vzniku užívané. A abychom správně pochopili, co chtěl pisatel textu vyjádřit,
je třeba pozorně přihlížet k tehdejším vžitým způsobům myšlení, řeči a vyprávění a stejně
i ke způsobům, jakých se užívalo při setkávání lidí. O všechny tyto úhly pohledu se starají exegeté, to jsou ti, kteří nám po řádném studiu ukazují na mnohé výše uvedené souvislosti
a texty Bible vykládají.

Bylo by jistě zajímavé nahlédnout do historie biblického apoštolátu a zmapovat, jak
se Boží slovo postupně šířilo a šíří po celé zemi.V této souvislosti uvádíme, že v současné době je celá Bible k dispozici ve 429 jazycích a Nový zákon byl již přeložen do 1 144 jazyků. Jedním z nich je i staroslověnština, skrze kterou mohli Slovo Boží poznat a uslyšet naši předkové. A tak – až zase budeme, třeba na pouti, zpívat „Zaznělo nám Slovo pravdy věčné…“, můžeme prosit svatého Cyrila a Metoděje, bratry ze Soluně, kteří v naší zemi vykonávali biblický apoštolát, aby se u Boha za šíření Božího slova přimlouvali. Vždyť sama Bible nám říká: „Tráva uschne a květ opadá, ale slovo Páně trvá navěky.“ (1 Pt 1,24-25).