Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Cesta do Emaus 2 – Lk 24,13-35

Učedníci na cestě do Emauz

„společenství bez Ježíše a s ním“

Texty: Lk 24,13-35

 

Pomůcky: domeček z černé a žluté látky nebo papíru (o velikosti alespoň 50×50 cm), pro každého okopírovaný text Lk 24,13-35, tužky, biblické postavičky, rekvizity, svíčky, sirky, mapa (mapka „Palestina“ pro každého)

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • moderátor přivítá všechny účastníky
 • doprostřed kruhu moderátor položí domeček vytvořený z černé látky nebo z černého papíru a začne účastníkům vyprávět: „Představte si, že přišel do Vašeho společenství člověk, který se neumí vyjadřovat slovy, ale barvami. Bylo to právě to společenství, kdy jste si moc nerozuměli, nudili jste se, neměli jste žádné téma ani cíl, nechtělo se vám ani modlit,… Však to všichni známe. Onen tajemný poutník znázornil vaše společenství jako černý domeček. Vy teď zkuste napsat na kartičky, proč si myslíte, že je domeček černý? Jaké jsou vztahy mezi účastníky? Co jim chybí?…“ Moderátor rozdá účastníkům kartičky, na které účastníci zapíší své reakce (2-4 min.). Kartičky pokládají do domečku (kdo chce, může ji přečíst nahlas a okomentovat)
 • moderátor pak vedle černého domečku položí domeček vytvořený ze žluté látky nebo ze žlutého papíru a znovu začne vyprávět: „Nyní si představte, že onen podivný poutník opět přišel do vašeho společenství. Bylo to nějaký čas od jeho poslední návštěvy. Po nějaké chvíli postavil poutník žlutý domeček a odešel.“ My se nyní zamysleme, jaké společenství znázorňuje žlutý domeček? Jaké vztahy panují v tomto spolču? Co se změnilo?… Účastníci opět dostanou kartičky a stejně jako v předchozím případě na ně napíší své reakce, které s komentářem nebo bez něj položí do žlutého domečku.
 • moderátor spojí oba domečky cestou, nebo šipkou. Zkusíme si znovu srovnat jednotlivé reakce. Najdeme v nich protiklady, shodné prvky? V čem se oba domečky (obě společenství) liší?

 

Práce s textem:

 • sedneme si do kruhu a každý z účastníků dostane okopírovaný text Lk 24,13-35. Společně vyhledáme všechny role, které vystupují v tomto příběhu (Ježíš, Kleofáš, druhý učedník, vypravěč). Účastníci si rozeberou role a celý text v rolích přečteme.
 • Moderátor si připraví několik otázek (může vyjít např. z Linecké metody):
  • Kdo byl vlastně na cestě? (2 učedníci – Kleofáš a ???)
  • Co se mně jednoznačně líbí? Co se mně nelíbí, s čím nemohu souhlasit?
  • Emauzy – co to je za vesnici, kde leží? (víme o nich, že byly 3 hod. cesty, asi 60 stádií = honů, tj. 11 km)
  • Čemu nerozumím?
  • V čem je text důležitý pro mě dnes? Co si z něj vezmu pro svůj život?
 • každý sám (příp. ve dvojicích) si zkusí najít odpověď na jednotlivé otázky. Společně pak procházíme jednotlivé otázky a nalezené odpovědi, příp. se snažíme najít odpověď společně.
 • Moderátorovi pro lepší porozumění textu může posloužit některý z komentářů (např. Malý stuttgartský komentář – evangelium podle Lukáše). Je dobré, pokud si moderátor už předem doma zkusí najít odpověď na všechny otázky pomocí komentáře nebo porady s odborníkem – knězem, pastoračním asistentem.

 

S textem do života:

 • moderátor účastníky stručně seznámí s biblickými postavičkami, jejich stavbou a funkcí.
 • znovu si přečteme text
 • náhodně rozdělíme účastníky na čtyři skupinky. Každá z nich dostane za úkol vytvořit pomocí biblických postaviček určitou scénu z probíraného textu.
  • 1.scéna – učedníci zarmoucení nad Ježíšovou smrtí v Jeruzalémě, dva z nich se chtějí ještě odpoledne vrátit domů.
  • 2.scéna – dva učedníci se na cestě do Emaus setkávají s Ježíšem, kterého však nepoznávají
  • 3.scéna – lámání chleba v Emauzích, učedníci jsou šťastní a poznávají Ježíše
  • 4.scéna – společenství učedníků v Jeruzalémě po setkání „Emauzských učedníků“ a Petra s Ježíšem.
 • Scény mezi sebou propojíme provázkem či látkou (cesta). Účastníci si sednou do kruhu kolem vytvořených scén. Nejdříve jednotlivé skupinky postupně představí všechny čtyři scény.
 • Jeden z účastníků znovu přečte text
 • Každý dostane svíčku a zamyslí se, které místo ho nejvíce zasáhlo. Může to být místo, které ho oslovilo již při podrobném rozebírání textu, nebo se také může jednat o úplně jiné místo, které ho oslovilo při práci s biblickými postavičkami. Svíčku si zapálí od velké svíce v „Emauzích“ a položí ji na místo, které ho zvláště oslovilo. Při umísťování svíčky může říci, proč ji dává právě sem, co ho oslovilo. Jiný může svíčku jen tiše položit poblíž některé ze čtyř scén. Moderátor nikoho nenutí ke sdílení

 

Text – Učedníci na cestě do Emauz – Lk 24,13-35

24,13: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, 14:a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. 15: A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. 16:Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. 17:Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. 18:Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ 19:On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, 20:naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. 21:A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. 22:Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu 23:a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. 24:Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli.“ 25:A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! 26:Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ 27:Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. 28:Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. 29:Oni však ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. 30:Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. 31:Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. 32:Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ 33:A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. 34:Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ 35:Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.