Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Stanovy ČKBD

Stanovy Českého katolického biblického díla

 

I. Název

České katolické biblické dílo.

II. Sídlo

sídlo: Dolany č. 443
783 16 Dolany u Olomouce
Tel/fax : 00420 / 605 300 466
E-mail : info@bible-cz.org

III. Právní povaha

Institut: České katolické biblické dílo (dále ČKBD) je veřejná církevní právnická osoba podle kánonu 116 a 118 Kodexu kanonického práva (dále CIC), zřízená Českou biskupskou konferencí (dále ČBK) dne 22.9.1993 a zaevidovaná u Ministerstva kultury České republiky na základě dekretu ČBK č. 74/2004 ze dne 2. února 2004.
Je samostatnou právnickou osobou podle českého právního řádu. Metodicky úzce spolupracuje s Katolickou biblickou federací, která je světovým společenstvím administrativně odlišných mezinárodních a místních organizací, které se věnují biblickému apoštolátu. Sekretariát Katolické biblické federace sídlí ve Stuttgartu (SRN). Společně s biblickými instituty sousedních zemí tvoří ČKBD subregion Střední Evropa.

IV. Účel a cíle institutu

České katolické biblické dílo usiluje
a) o šíření Písma svatého všem lidem,
b) o správné porozumění Písmu svatému v duchu katolické exegeze,
c) o podporu vědecké práce v biblických oborech.
Tuto svou činnost vykonává ČKBD
a) vydáváním překladů Písma svatého v souladu s církevními předpisy, vydáváním biblických komentářů a jiné biblické literatury,
b) podporou badatelské a vydavatelské práce biblistů,
c) pořádáním biblických kurzů, přednášek, výstav a poutí,
d) spoluprací s příbuznými institucemi doma i v zahraničí.

V. Předmět činnosti

Hlavní činnost: apoštolská činnost (šíření Písma svatého a biblické literatury), vzdělávací činnost, podpora biblických bádání.
Doplňková činnost: ubytovací služby bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí.

VI. Orgány ČKBD

ČKBD řídí správní výbor, který má 9 členů. Osm členů správního výboru jmenují diecézní biskupové jako zástupce svých diecézí. Devátým členem je předseda správního výboru.
Předsedou správního výboru je biskup, pověřený Českou biskupskou konferencí.
Výkonným orgánem správního výboru je ředitel ČKBD, volený správním výborem na dobu pěti let a potvrzený Českou biskupskou konferencí. Důležitá rozhodnutí předkládá ředitel ke schválení správnímu výboru, který rozhoduje prostou většinou hlasů.

VII. Správní výbor

1. Členy správního výboru jsou:
a) biskup, pověřený Českou biskupskou konferencí, který je zároveň předsedou správního výboru,
b) zástupce každé diecéze, jmenovaný diecézním biskupem.
2. Ředitel a ekonom, který je zároveň zástupcem ředitele, jsou vždy zváni na zasedání správního výboru, kterého se účastní s hlasem poradním.
3. Správní výbor se schází nejméně jednou v roce.
4. Správnímu výboru přísluší:
a) plánovat a koordinovat biblickou práci v České republice,
b) volit a odvolávat ředitele ČKBD, volbu a odvolání ředitele ČKBD musí
potvrdit Česká biskupská konference,
c) schvalovat rozpočet a účetní závěrku,
d) schvalovat investice
e) zřizovat stálé nebo dočasné pracovní skupiny a pověřovat je konkrétními úkoly
f) přijmout vlastní jednací řád.

5. V období mezi zasedáními řeší naléhavé problémy ředitel ČKBD; v případech naléhavých záležitostí nebo nepředvídaných událostí písemně informuje předsedu správního výboru. Přijatá řešení jsou pak dodatečně předložena správnímu výboru.

VIII. Statutární orgány ČKBD

1. Statutárním orgánem ČKBD je ředitel ČBKD, volený správním výborem. Volba musí být potvrzena Českou biskupskou konferencí.
2. Hlavní kompetence kompetence statutárního orgánu:
a) reprezentuje ČKBD v České republice i v zahraničí a zastupuje ho v Katolické biblické federaci,
b) koordinuje činnost ČKBD,
c) je statutárním a výkonným orgánem ČKBD a zastupuje ČKBD v celém rozsahu vůči třetím osobám a orgánům.
3. V době nepřítomnosti ředitele ČKBD zastupuje po dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu ekonom jako zástupce statutárního orgánu.
4. Právo podepisovat jménem ČKBD má ředitel ČKBD a za podmínek dle odst. 3 tohoto článku ekonom jako zástupce statutárního orgánu.

IX. Sekretariát ČKBD

1. Sekretariát ČKBD tvoří ekonom a výkonný sekretář, které jmenuje a odvolává ředitel ČKBD na doporučení správního výboru.
2. Ekonom ČKBD
a) zastupuje ředitele dle čl. VIII. odst. 3.,
b) po ekonomické stránce odpovídá za hlavní a vedlejší činnost ČKBD,
c) připravuje vyřizování právních záležitostí,
d) sestavuje rozpočet a předkládá jej po projednání s ředitelem ke schválení správnímu výboru,
e) zpracovává účetní závěrku, předkládá ji po projednání s ředitelem ke schválení správnímu výboru.
3. Sekretář ČKBD vede agendu ČKBD a spravuje knihovnu.

X. Financování a hospodaření

1. Podle rozhodnutí ČBK je činnost ČKBD financována zejména z výnosu každoroční sbírky o Dni Bible.
2. Úkoly podle kán. 1280 CIC plní správní výbor.

XI. Změna a zánik institutu

1. O změně statutu a o zrušení institutu ČKBD rozhoduje správní výbor. Rozhodnutí nabývá platnosti schválením Českou biskupskou konferencí.
2. V případě zrušení ČKBD přechází veškeré jeho jmění na ČBK k použití na účely, kterým sloužilo ČKBD.

XII. Závěrečná ustanovení

Toto úplné znění Stanov schválilo plenární zasedání České biskupské konference.