Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Kristovo tělo – 1 Kor 12,1-31

Klašková

 

1 Kor 12,1-31

pomůcky:

kartičky více barev a tvarů (syté obdélníky a jemné šipky), plakát se siluetou těla, fixy, texty pro každého, otázky na papíře (pro dvojice)

přístup k textu:

–    na barevné kartičky píší účastníci úlohy a funkce ve farnosti (kněz, učitel, uklízečka v kostele,…)
–    pak moderátor položí do středu kruhu papír, na kterém bude nakreslena silueta člověka
–    během rozhovoru budou kartičky rozděleny a přiděleny k jednotlivým údům na těle. účastníci přemýšlí:

  • Kdo vykonává jaký úkol?
  • Kteří lidé přejímají ve farnosti funkci úst, uší, kteří jsou v pozici rukou či nohou, kdo funguje spíše jako břicho?
  • Které pozice jsou vícekrát obsazené a které jsou volné?
  • Co to znamená pro společenství?

–    moderátor koriguje rozhovor účastníků

práce s textem:

–    přečíst text po odstavcích – jeden účastník přečte jeden odstavec
–    po přečtení prvního odstavce každý přečte slovo, větu, která ho oslovila (bez dalšího komentáře, věty se mohou opakovat)
–    postupně se takto přečtou všechny odstavce
–    ve dvojicích se zabýváme textem:

  • Jaké rozdílné vlohy, schopnosti a úkoly jsou zmíněny? Jaké jsou jejich vzájemné vztahy?
  • Co je v textu pojítkem mezi rozdílnými lidmi a jejich dary?
  • Co znamená pro společenství, když se o něm mluví jako o těle Kristově?
  • Jakou funkci má Duch?

s textem do života:

–    vrátíme se zpátky k obrazu ze začátku setkání. Zaměříme se na verš 27: „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“
–    skupina přemýšlí, jaké impulzy může mít text pro dnešní dobu? pro naši církev, farnost, společenství?
–    tyto impulzy, otázky nebo požadavky se napíší na kartičky jiného tvaru (šipka, plamen) a barvy (která dosud nebyla použita),  a položí se na odpovídající místo na siluetě těla.

1 Kor 12,1-31a

1Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. 3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet“, a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán“, leč v Duchu svatém. 4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. 15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu“, tím by ještě nepřestala být částí těla. 16A kdyby řeklo ucho „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? 18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? 20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. 21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ 22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, 23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, 24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. 26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. 27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
28A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. 29Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? 30Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? 31Usilujte o vyšší dary!

K zamyšlení:

Jaké schopnosti jsem dostal(a) od Boha?
Jak využívám těchto schopností ve společenství církve?