Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Předpovědi o utrpení – Mk 9,30-32 a Mt 16; Mt 17; Mt 20; Mk 8; Mk 10; Lk 9; Lk 18; J 12

Předpovědi o utrpení

„základní vyznání o Ježíši Kristu – ukřižovaný a vzkříšený“

Text: Mk 9,30-32 a další texty u Mt, Mk, Lk, J

 

Pomůcky: okopírované texty předpovědí o utrpení, tužky, fixy, silné fixy, papír formátu A2 s načrtnutou tabulkou, cd-přehrávač, meditační hudba

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Na velký papír A2 vytvoříme jednoduchou tabulku s hlavním nápisem:

 

představy o velikosti a nepatrnosti člověka, lidí

 

 • Do tabulky budeme dopisovat, kdo nás napadne, že je veliký (Bush, papež, K.Gott,…) a kdo je nepatrný (hladový černoch ve třetím světě, dítě…)
 • Jaká jsou kritéria pro to, aby byl někdo veliký a jiný nepatrný? Může se tento status změnit? Do které části tabulky by patřil Ježíš?… Moderátor může těmito a podobnými otázkami vyvolat diskusi.

Práce s textem:

 • Zaměříme se na text, který jeden z účastníků přečte
 • Ježíšova slova: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane“ budeme číst s různou intonací (Ježíš je mohl říci smutně, radostně, nadějeplně, beznadějně… Některé slovo mohl zdůraznit… Zkusíme si pohrát s touto větou.
 • Účastníci se rozdělí na 3 (případně 2+2+2) skupinky:
  • První se bude věnovat předpovědím o utrpení v rámci Markova evangelia. Společné body, rozdíly, vývoj, zajímavosti…
  • Druhá najde druhou předpověď o utrpení v ostatních synoptických evangeliích a srovná ji s Markovou verzí. Společné body, rozdíly, vývoj,…
  • Třetí se pokusí srovnat předpovědi o utrpení v Markově a Janově evangeliu. Společné body, rozdíly, zajímavosti,…
 • Sdílení v celé skupině. Postupně se budeme věnovat závěrům jednotlivých skupinek. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, na které jsme ve skupinkách nedokázali odpovědět.

 

 

S textem do života:

 • Meditace vycházející z kréda, které automaticky každou neděli odříkáváme: „…byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých…“
 • Moderátor pustí tichou hudbu a několikrát střídavě přečte vybraný úryvek z kréda a větu z textu: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane“
 • Do meditace vkládá drobné impulzy – Kdo je veliký – Poncius Pilát? Ježíš? Bude umučen a pohřben, bude zabit…

 

Texty:

 

Mt 16,21-23

16,21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. 22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ 23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

 

Mt 17,22-23

17,22Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí; 23zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen.“ Velice se zarmoutili.

 

Mt 20,17-19

20,17Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: 18″Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt 19a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen.“

 

Mk 8,31-33

8,31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

 

Mk 9,30-32

9,30Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, 31neboť učil své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. 32Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat.

 

Mk 10,32-34

10,32Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat: 33″Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, 34budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech i vstane.“

 

Lk 9,18-22

9,18Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“ 19Oni mu odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ 20Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“ 21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: 22″Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“

 

Lk 9,43b-45

9,43bKdyž se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: 44″Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ 45Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstával skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat.

 

Lk 18,31-34

18,31Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. 32Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, 33zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane.“ 34Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.

 

J 12,27-50

12,27″Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. 28Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ 29Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ 30Ježíš na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 32A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ 33To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. 34Zástup mu odpověděl: „My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat navěky; jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka?“ 35Ježíš jim řekl: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 36Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi. 37Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; 38a tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš: ‚Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova?‘ 39Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš také řekl: 40’Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže nevidí očima a srdce nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím.‘ 41Tak řekl Izaiáš, neboť viděl jeho slávu a mluvil o něm. 42Přesto v něho uvěřili mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagógy. 43Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. 44Ježíš hlasitě zvolal: „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. 45A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. 46Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. 47Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. 48Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. 49Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. 50A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluví, mluvím tak, jak mi pověděl Otec.“