Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Eliáš na Chorebu – 1 Kr 19,7-19

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: 1 Kr 19,7-19

Pomůcky: texty, příběh k tématu, papíry A3 (mohou být listy kalendářů z druhé strany) a obrázky – kalendáře (příroda, stavby, lidé, kostely), časopisy, obrázky, nůžky, lepidla, fixy

Průběh k praktické práce s Biblí

Přístup k textu:

 • Modlitba na úvod
 • Moderátor přečte z knihy Ferrero, B.: Příběhy pro potěchu duše, s. 78n – Kde je Bůh?
 • Sdílení – co je na příběhu zajímavého, zvláštního? Čím mě příběh oslovil?

Práce s textem:

 • Přečíst text v rolích (Eliáš, Hospodin, anděl, vypravěč)
 • Synoptické srovnání 1Kr19,7-19 a Ex 33,18-23

S textem do života:

 • Moderátor připraví velké papíry cca velikost A3 (mohou být listy kalendářů z druhé strany) a obrázky – kalendáře (příroda, stavby, lidé, kostely), časopisy, obrázky
 • Účastníci mají možnost si zvolit, zda chtějí pracovat sami, nebo s někým ve dvojici
 • Účastníci vytvoří koláž na téma: Kde se setkávám s Bohem? Kde, kdy jednoduše, snadno, „s jistotou“. Kde naopak s obtížemi, s velkým úsilím, málokdy,…
 • Cca 60 min. na práci
 • Kdo chce, představí své dílo ostatním, krátce okomentuje, co vytvořil
 • Sdílení – co mě oslovilo na vlastní tvorbě, v díle někoho jiného?
 • Závěrečná modlitba

1 Kr 19,7-19a

7Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ 8Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

9Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ 10Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 11Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. 12Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.

13Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ 14Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

15Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. 16Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. 17Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu meči, toho usmrtí Elíša. 18Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“ 19Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova…

Ex 33,18-23

18I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“ 19Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ 20Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“ 21Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu. 22Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. 23Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.