Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Příprava na cestu a andělé – Tob 5,1-17

Příprava na cestu a andělé

Text: Tob 5,1-17

 

Pomůcky: okopírovaný text Tob 5,1-17 s barevně vyznačenými rolemi, papír A3, fix, kazetový magnetofon s meditační hudbou. Moderátor nebo jeden z účastníků si předem připraví stručné uvedení do tématiky andělů v Bibli. Informace můžete načerpat v biblických slovnících, konkordanci nebo také velmi stručně v příloze tohoto scénáře.

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 • rituál (krátká meditace, která slouží k uklidnění, k uvědomění si vlastního těla, ke vnímání člověka jako jedince ale také skupiny jako celku)
 • moderátor rozdá okopírované texty, ve kterých jsou barevně vyznačeny jednotlivé role
 • společně přečteme text v rolích
 • účastníci mohou pátrat v paměti, kde se o andělích v Bibli píše. Která místa se jim vybaví? Moderátor nebo jeden z účastníků pak uvede ostatní do problematiky andělů v Bibli
 • na papír A3 napíšeme všechny role, které se v příběhu vyskytují
 • účastníci si postupně mohou vybírat postavy, které jsou jim blízké a které by rádi chvíli představovali (Tobiáš, Tóbit, Refáel, Chana, kupci a nejrůznější lidé ve městě)
 • okopírované texty s vyznačenými rolemi nyní rozdáme podle vybraných postav a znovu přečteme celý text
 • připravíme scénu, na které se bude bibliodrama v rolích odehrávat. Potřebujeme dům, ve kterém je Tóbit a Chana. Pak město, kterým se prochází Tobiáš hledající průvodce. Potkává mnoho lidí, kteří by ho rádi doprovázeli, setkává se s Refáelem.
 • po přípravě scény se každý pokusí sžít se svou postavou
 • pak následuje sehrání příběhu
 • účastníci si znovu sednou do kruhu a podělí se o své první dojmy. Moderátor vede a usměrňuje rozhovor vhodnými otázkami. Může se ptát jednotlivých postav: Jak ses cítil(a) v roli Tóbita, Chany,…? Proč sis vybral(a) tuto roli? Cos očekával(a)? Čeho nového sis všiml(a)? Co se ti líbilo? Co tě oslovilo? Která postava tě zaujala a proč? Která scéna, která slova a chování tě nejvíce oslovila? Jak ses cítil(a) ve své roli? … (zde je třeba používat velmi citlivých otázek, nenutit k odpovědi, dávat účastníkům naprostou svobodu!!!)
 • Na závěr může moderátor ještě položit otázku typu: Pomohla mně tato forma biblické práce – bibliodrama – k lepšímu pochopení textu, souvislostí, významu? Všiml jsem si něčeho nového, zvláštního, zajímavého?

 

 

Přílohy – Andělé v Bibli

ANDĚL, hebrejsky maleach, řecky angelos neboli posel. Výraz anděl neoznačuje přirozenost, ale funkci posla. Ve starém Řecku byl tímto slovem nazýván každý, kdo nesl nějaké poselství. Stál tak pod zvláštní ochranou bohů, byl zprostředkovatelem styků mezi bohy a lidmi.

STARÝ ZÁKON

Angelologie, tj. nauka a představy o andělech, nebyla ve starších oddílech Starého zákona ještě vyvinuta. Hebrejské maleach může označovat lidského posla i bytost nadlidskou. Stejným výrazem byli označováni kněží (Mal 2,7), proroci (Iz 44,26) i andělé. Andělé vystupují jako lidé, mluví jako lidé, mají lidské vlastnosti, na některých místech i jedí (Gn 18,8), bojují (Gn 35,1n) a trpí nedostatky (Jb 4,18). Zároveň se však mohou stát neviditelnými (2 Kr 6,17) a létat (Iz 6,6). Podle Starého zákona má člověk co činit pouze s Bohem, andělé jsou tedy jen pomocníky, vedou člověka a ochraňují ho.

Na některých místech se kromě nich mluví také o Hospodinově andělovi (Ex 14,19; 2 S 14,17). Ve skutečnosti se tento anděl neliší od samotného Hospodina. Bůh, který přebývá v nepřístupném světle, nemůže odhalit svou tvář, zjevuje se lidem prostřednictvím svého anděla.

V knihách, napsaných v době babylonského zajetí, a hlavně později, jsou andělé především prostředníky mezi Bohem a člověkem, což je důsledkem naprosté Boží nadsvětovosti. Hlavním úkolem těchto prostředníků bylo vykládat Boží vidění. (kniha Job, Ezechiel a Daniel)

Andělé byli nazýváni různými jmény, např. duch, svatý, služebník. Ale už u Daniela mají andělé svá vlastní jména, která vyjadřují jejich úlohu: Gabriel (Da 8,16) znamená „hrdina Boží“, Michael (Da 10,13), kterému je svěřeno celé židovské společenství, znamená „kdo je jako Bůh?“. V knize Tobiáš je to Refáel (Tob 3,17), tj. „Bůh uzdravuje“. Také jiné národy mají své ochranné anděly.

Andělé jsou také rozděleni na různé třídy – vyšší a nižší. Bezprostředně před Bohem stojí archandělé. Existují také strážní andělé (Mt 17,10) a statisíce andělů, obklopujících Boží trůn (Da 7,10).

 

NOVÝ ZÁKON

Nový zákon přejímá jejich starozákonní pojetí. Představuje anděly jako Boží tvory, kteří se nesmějí stát cílem uctívání a modliteb. Jsou služebníky, podílejí se na velkých událostech kolem Ježíše Krista. Objevují se při jeho zrození (Lk 2,9nn), pokušení (Mt 4,11; Mk 1,13), zápasu v Getsemanech (Lk 22,43), při vzkříšení (Mt 28,2; Mk 16,5) a nanebevstoupení (Sk 1,10).

Podle apoštola Pavla mají andělé zájem o lidský život (1 Kor 4,9), ale Bůh už je nepotřebuje k vyřizování poselství (Ga 3,19). Podle knihy Zjevení budou andělé přítomni u posledního soudu, budou obklopovat Boží trůn a Boha oslavovat.

 

Krátké uvedení do techniky zvané bibliodrama

– je to dramatické vyjádření textu (příběhu, …)

– nejde o profesionální hru, ale o identifikaci se s rolí, zvnitřnění příběhu, objevení problémových situací

bibliodrama může mít různé formy:

· scénické přehrání, kdy účastníci jsou herci

· pomocí loutek, maňásků

· s pomocí biblických postaviček, které vynalezla Doris Egliová

· nakreslení příběhu v několika scénách

důležité body:

· četba textu + hledání a výběr rolí (dostatek času na identifikaci se s rolí!)

· sehrání textu

· analýza – co se mně líbilo, nelíbilo, co mě oslovilo?

· scénické přehrání s aktualizací do dnešní doby

· možnost každého projevit se jako jiná osoba v tom příběhu

· pro zajímavost je možné vymyslet jiný nový konec

· na závěr je dobré rozebrat co se mně líbilo, která osoba mě zaujala, čeho jsem si všiml jako novinky?