Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Vztahy Sáry a Hagar – Gn 21,1-21

Sára a Hagar

 

Text: Gn 21,1-21

 

Pomůcky: plakát s nápisem „žena plodná x žena neplodná“, kopírované texty (Gn 21,1-21), tužky a fixy, příp. látky na jednoduché kostýmy na bibliodrama

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Plakát s nápisem „žena plodná x žena neplodná“
 • Brainstorming – účastníci píší okolo hesla, jaké vztahy, pocity či reakce mohou být mezi plodnou a neplodnou ženou (závist, touha po dítěti, pohrdání,…)
 • Moderátor se pak pokusí roztřídit zapsané reakce do několika skupin (např. kladné, záporné, opakující se…)

 

Práce s textem:

 • Společně vyhledáme všechny role v textu (Sára, Abraham, Hagar, Bůh, vypravěč) a účastníci si je mezi sebe rozdělí
 • Přečteme text v rolích
 • Každý sám bude hledat odpovědi na otázky z metody Bludesch (Hechtová, A.: Přístupy k Bibli. s. 13).. Tyto odpovědi si zapíše na papír (20 min):
  • Co je hlavní výpovědí textu? (nadpis)
  • Čemu nerozumím?
  • S čím souhlasím / s čím souhlasit nemohu?
  • Které souvislosti mohu poznat (co předchází a co následuje)?
  • K čemu mě text vybízí, co mohu já udělat?
 • Společně rozebíráme jednotlivé otázky, sdílíme nalezené odpovědi

 

(přestávka)

 

S textem do života (první varianta):

 • Moderátor uvede účastníky do práce s biblickými postavičkami.
 • Znovu si přečteme text a hledáme všechny role, které se v textu vyskytují (i ty, které nemluví – Sára, Abraham, Izák, Hagar, Izmael, Bůh)
 • Úryvek rozdělíme na tři scény:
  • 1.scéna – radost z narození syna
  • 2.scéna – spory v rodině a jejich vyřešení
  • 3.scéna – zkušenost na poušti
 • Účastníci se rozdělí do tří skupinek. Každá skupinka dostane jednu scénu, kterou si společně znovu přečte. Nejdřív hledá, co je důležité, co by se dalo z této scény znázornit, účastníci se pak shodnou na jednom okamžiku, který ve skupince znázorní.
 • Moderátor pak všechny tři scény propijí symbolickou cestou, která znázorňuje časový posun.
 • Jednotlivé skupinky pak ostatním vysvětlí, co jejich scéna znázorňuje, co je klíčové a podstatné.
 • Všichni účastníci se shromáždí okolo první scény. Znovu si přečteme několik veršů, které se této scény dotýkají. Každý má možnost vžít se do jednotlivých vystupujících postav. Vybranou postavičku si vezme do ruky a řekne: „Já, jako…, si myslím…“ Někdo jiný může na jeho slova zareagovat tak, že si vezme jinou postavičku: Já, jako …, bych ti ale řekl…“ Pomocí těchto tzv. identifikací se ponoříme hlouběji do biblického textu, může se nám lépe pochopit jednání jednotlivých vystupujících postav a také tyto už asi 4000 let staré postavy identifikovat s naším životem (byli v situaci, která nám může být blízká i dnes, ve které se nacházím já sám, nebo někdo z mých blízkých či příbuzných…)
 • Touto metodou strávíme u první scény dostatek času a pak se přesuneme ke druhé a třetí scéně a pracujeme podobně.
 • Sdílení – jak jsem biblickou práci prožíval. Co se mně líbilo, co bylo nepříjemné. Je mi text něčím bližší?

 

S textem do života (druhá varianta):

 • Znovu si přečteme text a hledáme všechny role, které se v textu vyskytují (i ty, které nemluví – Sára, Abraham, Izák, Hagar, Izmael, Bůh)
 • Účastníci si rozeberou role – podle toho, která je oslovila
 • Připravíme si scénu – zemi Kaanan, poušť, cestu
 • Dáme účastníkům možnost znovu si přečíst verš, podtrhnout svou roli, příp. si vytvořit jednoduchý kostým
 • Bibliodrama ve dvou fázích:
  • Sehrát příběh přesně tak, jak je v Písmu – číst, co říkají jednotlivé postavy,…¨
  • Sehrát příběh znovu, ale vlastními slovy (možno i aktualizovat na dnešek)
 • Pak se moderátor ptá „herců“ – Proč sis vybral tuto postavu? Jak se ti podařilo se do ní vžít? Čím je ti blízká? Prožíváš něco podobného? Jak se ti líbí řešení v příběhu Sáry a Hagar? Jak bys to řešil ty?… (moderátor se může ptát těmito a podobnými otázkami. Nutné je předem říct, že pokud nechci odpovídat, tak řeknu, že tuto otázku raději neodpovím. Nikdo by se neměl cítit nucen do něčeho, co nechce. Moderátor se skupinou se pohybuje po křehkém ledě – lidé otvírají své nitro a jsou zranitelnější. Pozor na posuzování – která odpověď je dobrá a která ne. Je fajn, jsou-li dva moderátoři)
 • Sdílení – jak jsem biblickou práci prožíval. Co se mně líbilo, co bylo nepříjemné. Je mi text něčím bližší?

 

S textem do života (třetí varianta)

 • Znovu si přečteme text v rolích
 • Účastníci se rozdělí na trojice (nejlépe, je-li v každé trojici alespoň jeden muž)
 • Ve trojicích povedeme rozhovor ve dvou fázích:
  • První fáze – rozdělíme se na postavy Sára, Hagar, Abrahám a pokusíme se vžít do vybrané postavy. Vedeme rozhovor, jaký by se mohl odehrát tehdy v táboře, u stanu. Nejprve se držíme textu, ale později můžeme přidat i to, co autor nezapsal. Mohou nám vzniknout různá řešení dané situace. (15 min) Pak následuje sdílení – co jsme objevili, jaké máme z rozhovoru pocity,…
  • Druhá fáze – rozdělíme se na dvě ženy a jednoho muže v dnešní společnosti (muž, manželka, milenka, apod.). Opět vedeme rozhovor, snažíme se najít nejlepší řešení vzniklé situace, do které se můžeme snadno vžít (častá situace mnoha lidí v našem okolí). Po rozhovoru (20 min) opět následuje sdílení – k čemu jsme dospěli, jaký dojem máme z celého rozhovoru,…
 • Na závěr můžeme uprostřed kruhu zapálit svíci a setkání zakončit modlitbou za složité životní situace (v manželství, v rodině, ve společnosti)

 

 

Text – Genesis 21,1-21

 

1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. 2Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. 3Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. 4Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. 5Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. 6Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“ 7A dodala: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár.“

8Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. 9Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. 10Řekla Abrahamovi: „Zapuď tu otrokyni i jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem.“11Ale Abraham se tím velmi trápil; vždyť šlo o jeho syna. 12Bůh však Abrahamovi řekl: „Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. 13Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“ 14Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji.

Šla a bloudila po Beeršebské stepi. 15Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. 16Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. 17Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. 18Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“ 19Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 20A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. 21Usadil se v Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.